Wij geloven in

één God, de Schepper, Onderhouder en Voleinder van hemel en aarde. Hij is geest, één in wezen, van eeuwigheid bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.

Wij geloven in

Jezus Christus onze Heer, de eniggeboren Zoon van God, die, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, een zondeloos leven leidde, waarachtig God en waarachtig mens is. Wij geloven dat Hij om ons met God te verzoenen gekruisigd en gestorven is, dat Hij lichamelijk is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader. Wij geloven dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid om Zich met Zijn gemeente te verenigen, om Zijn vrederijk op te richten.

Wij geloven in

de Heilige Geest , die levend maakt door Zijn werk van wedergeboorte en die ons heiligt. Iedere wedergeboren gelovige ontvangt de Heilige Geest en wordt daardoor opgenomen in het lichaam van Christus, de gemeente. Hij wil iedere gelovige vervullen, in waarheid leiden, kracht verlenen en vrucht doen dragen tot eer van God.

Wij geloven dat

de gehele Bijbel (de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament) het woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare openbaring, de bron van en enige norm voor geloof en leven, zowel waar zij handelt over het heil, als waar zij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur.

Wij geloven dat
de mens, naar het beeld van God geschapen, door eigen schuld uit zijn zondeloze staat gevallen is, en dat daardoor allen gezondigd hebben en verloren zijn, niet in staat zichzelf te redden.
Wij geloven dat

de mens alleen door genade gered wordt, niet door verdiensten, maar wel door het geloof in Christus, niet uit werken, maar wel op grond van het plaatsvervangend sterven van Christus alleen.

Wij geloven dat
Satan , een gevallen engel en de tegenstander van God, de veroorzaker van de val is, die nog altijd tracht de mens te verderven door hem met zijn leugens tot zonde te verleiden. Zijn bestemming is het oordeel en de eeuwige straf.
Wij geloven dat

alle doden lichamelijk zullen opstaan , de gelovigen om het eeuwige leven binnen te gaan, de ongelovigen om veroordeeld te worden tot de eeuwige straf.

Wij geloven dat
Jezus Christus de tekenen van doop en avondmaal heeft ingesteld: de doop als getuigenis van de vereniging van de gelovigen met Christus in Zijn dood en opstanding, het avondmaal als gedachtenis, als teken voor de gemeente van het nieuwe verbond, als verkondiging van Jezus' dood aan het kruis, in de verwachting van Zijn wederkomst.
Wij geloven dat
Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus gevormd wordt door hen die Hij uit de wereld riep, die Zijn naam gelovig belijden, die door Zijn bloed gereinigd en door Zijn Geest wedergeboren zijn. Allen die tot de gemeente behoren zijn geroepen om een heilig leven te leiden, vervuld te zijn met de Heilige Geest, zich te onthouden van alles wat God onteert en zich te wijden aan alles wat God verheerlijkt.  De Gemeente heeft als taak het evangelie wereldwijd te verkondigen.

Onze kernwaarden

Gericht op

God

Gericht op

mensen

Gericht op

elkaar